Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

STICHTING AK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

STICHTING AK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, t.w. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit doel en welke persoonsgegevens het betreft zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend worden beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, wij u hierop willen wijzen en deze willen respecteren. Als STICHTING AK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@stichtingak.org      tel. 010 592 0787

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door STICHTING AK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Deelname aan het Sponsorplan van STICHTING AK d.m.v. een overeenkomst. Voor dit doel kunnen wij de volgende gegevens van de sponsor vragen en opslaan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nr. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze bestemd zijn, t.w. het incasseren van de donaties voor het Sponsorplan door onze bank en het onderhouden van contact met de deelnemers aan het Sponsorplan.
 • Daarnaast worden van instanties, bedrijven, scholen, kerken en particulieren giften ontvangen zonder dat er sprake is van met gevers vastgelegde afspraken. Uitsluitend via de bankafschriften komen wij in het bezit van namen en IBAN-nummers van de gevers.

De verstrekte en ontvangen gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld indien de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn

STICHTING AK bewaart persoonsgegevens van deelnemers aan het Sponsorplan niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (uitvoering van de overeenkomst), dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens van deelnemers aan het Sponsorplan worden nog 2 jaar na opzegging bewaard en daarna vernietigd.

Foto’s en sociale media

STICHTING AK maakt gebruik van sociale media, w.o. een website. Alvorens foto’s van personen te maken en te publiceren op deze media, al dan niet met vermelding van naam, zullen wij hiervoor toestemming vragen aan deze personen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens STICHTING AK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten betreffende uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. In dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen u adequaat te identificeren. Dit kan b.v. door een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

STICHTING AK kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring blijven in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.