Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Beleidsplan

Doelstelling
Stichting AK is een non-profit-organisatie op christelijke basis, voor humanitaire hulpverlening aan noodlijdende mensen in de provincie Transkarpatië, Oekraïne.

Stichting AK heeft als doelstelling het verlenen van humanitaire hulp aan personen en instellingen, zowel financieel als materieel. Uitgangspunt hierbij is dat hulp wordt verleend aan ieder, ongeacht sociale of etnische achtergrond of levensbeschouwing.

Beloningsbeleid
Stichting AK bestaat geheel uit vrijwilligers die hun kennis en expertise belangeloos ter beschikking stellen en kent daarom geen beloningen en onkostenvergoedingen. De bestuurskosten bestaan slechts uit opslagkosten en de kosten van werkbezoeken.

Beleidsplan
Het werk van Stichting AK is geheel gericht op de hulp aan personen en instellingen, zoals genoemd onder “Doelstelling”. Een belangrijke partner vormt daarbij het Diaconaal Coördinatie Bureau van de “Református” Kerken te Beregovo (Beregszász), dat de hulp uit het buitenland coördineert, waarbij de hulp van Stichting AK gericht is op de allerarmsten in deze stad en regio, ongeacht of dezen behoren tot de kerkelijke gemeenschap. Tevens worden scholen en andere instellingen ondersteund die zich richten op de doelgroep van Stichting AK.

Naast hulp d.m.v. primaire levensbehoeften als voedsel, warmte en medische hulp, wordt ook structurele hulp verleend d.m.v. financiële adoptie van hulpbehoevende personen.

Het bestuur bevordert werkvakanties voor jongeren. Naast de inzet van hun capaciteiten voor daadwerkelijke humanitaire hulp wordt tevens tijd ingeruimd voor ontmoetingen met de bevolking en interculturele contacten.

Om effectiever te kunnen werken concentreert de stichting zich vrijwel uitsluitend op de regio Beregovo (Beregszász).

Op initiatief van Stichting AK is de gemeente Maassluis in september 2001 een stedenband aangegaan met de stad Beregovo (Beregszász) om de bestaande contacten ook op gemeentelijk niveau te versterken.

Landkaart_beleidsplan

 

Fondswerving
De benodigde gelden voor de activiteiten van Stichting AK worden op diverse manieren geworven:

t.b.v. de jaarlijkse Actie Kerstgroet en het brandhoutproject

  • Deelname op de eerste zaterdag van oktober aan de jaarlijkse Furieade, een maritiem evenement. Dit is voor Stichting AK het startmoment voor de Actie Kerstgroet.
  • Basisscholen in Maassluis en omgeving worden benaderd om d.m.v. van de sponsoring van levensmiddelen mee te werken aan de geldinzameling.
  • Bij een aantal supermarkten in Maassluis en omgeving wordt gecollecteerd.
  • Kerken in Maassluis en omgeving worden benaderd collectes te houden of een bijdrage te leveren aan de Actie Kerstgroet.
  • Via publicaties worden particulieren aangespoord giften te doneren.
  • Van sympathiserende bedrijven worden jaarlijks giften ontvangen.

t.b.v. het Sponsorplan
De deelnemers aan het Sponsorplan van Stichting AK hebben de stichting gemachtigd hun maandelijkse bijdrage aan het plan via automatische incasso te incasseren.

t.b.v. Algemene doeleinden
De gemeente Maassluis kent Stichting AK jaarlijks een subsidie toe.
Stichting AK neemt jaarlijks een aantal malen deel aan goede-doelen-markten, braderieën en brocante markten in de regio.

Beheer en besteding vermogen
Het vermogen en/of de inkomsten van Stichting AK worden hoofdzakelijk aangewend t.b.v. de activiteiten in Oekraïne, zoals hierboven genoemd onder “Fondswerving” en voor een klein deel t.b.v. te maken kosten van werkbezoeken en de opslag van goederen.
Negatieve saldi op de begroting worden vooralsnog aangevuld uit het opgebouwde vermogen.